Burgers

Als burger wil u uiteraard uw mening geven over het groen in uw omgeving. U weet waarschijnlijk enkele plaatsen zijn in uw buurt waar er misschien bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden zijn zich niet altijd bewust dat er veel open plaatsen zijn langs wegen of wandelpaden waar bomen kunnen aangeplant worden. Ook op openbare plaatsen is er ruimte voor vergroening. 


Door op de kaart aan te duiden waar u denkt dat er bomen kunnen geplant worden, kan u als burger lokale overheden en organisaties helpen bij het lokaliseren van vergroeningsplaatsen.
Uiteraard zijn niet alle plaatsen geschikt om bomen te planten of zijn er wettelijke bepalingen die het planten van bomen verhinderen. 

 

Daarom krijgt u voor elke plaats die u aanduidt enkele vraagjes over de locatie. Zo kan u snel visueel controleren of de locatie voldoet aan de minimumeisen om een boom te planten. Het is aan de lokale besturen of bevoegde organisaties om te bekijken waar er uiteindelijk bomen kunnen staan.
Zo kan u helpen bij de realisatie van meer stedelijk groen! Want meer bomen zijn goed voor iedereen!

U kan ook de door u ingevoerde punten verder opvolgen en kijken of er effectief bomen worden geplant.

 

Map A Tree platformGa naar het platform

 

Bekijk een video over het project:

 

 

Hoe duid ik een nieuwe locatie aan?

 

Stap 1: Lokaliseer een plaats waar misschien bomen kunnen staan.

             Klik vervolgens op het 4 streepjes symbool in de rechter bovenhoek


Stap 2: klik op 'Add Boom' en klik vervolgens op de locatie waar mogelijks een boom kan staan. 

 

Stap 3: Raak de mogelijke plantlocatie aan. 

 

 

Stap 4:  Bekijk vervolgens of er voldaan is aan de minimumeisen van een mogelijke plantlocatie.
Er moet aan alle eisen voldaan worden. Indien dit niet mogelijk is, druk op 'Verwijderen'  en zoek een andere locatie. Indien er aan de minimumeisen is voldaan, selecteer het vakje 'bevestigen'.

 

Stap 5: Open de drop-down. 

Stap 6: Klik op het veld 'Kan hier een boom staan?'

 

 

 

Stap 7: Druk vervolgens op het kruisteken of op 'Sluiten' of de 'X' om af te ronden. 

 

Stap 8: De locatie is toegevoegd aan de kaart. U kan vervolgens direct nog een locatie aanduiden door op de kaart aan te klikken. 

 

Stap 9: Het door u aangeduide punt staat vervolgens op de kaart als 'Kan hier een boom staan?'

 

 

 

Stap 10-11: De lokale overheden kunnen vervolgens alle grijze punten exporteren om te bekijken. Terwijl deze punten bekeken worden, kan de status van dit punt aangepast worden naar 'Punt in behandeling.'. Dit punt heeft een citroengele kleur. 

 

 

 

Vervolgens kunnen er 2 dingen gebeuren: 
 

Stap 12-13: De lokale overheid kan uw punt bekijken en vervolgens aangeven dat er effectief een
boom kan staan door het punt te hernoemen als 'Hier kan een boom staan!'. Het punt zal groen worden.

OF

Stap 14-15: De lokale overheid kan uw punt bekijken en vervolgens aangeven dat er geen boom kan staan door het punt te hernoemen als naar 'Hier kan geen boom staan.'. Het punt zal rood worden.

Lokale overheden kunnen ook een reden opgeven waarom er op deze locatie geen boom kan staan. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de bestemmingsplannen het verbieden of omdat er ondergrondse kabels en leidingen aanwezig zijn. Ook kan de locatie privédomein zijn waarover de gemeente/stad niet kan oordelen over het aanplanten van bomen. 

Er kan ook nog extra informatie gegeven worden over de verantwoording

 

 

 

 

 

Toekomstige Projecten

 

Op de applicatie kan je als burger ook de toekomstige vergroeningsprojecten in je buurt zien.
Lokale overheden en/of organisaties kunnen projecten die ze hebben (nu of in de toekomst) aanduiden op de kaart. Zo kan je te weten komen wat jouw gemeente of stad doet om groener te worden.  

 

 

Lokale overheden en organisaties kunnen ook veel extra informatie geven bij de projecten.
Ook kunnen er bestanden worden gedeeld zoals een projectomschrijving of een plattegrond.

  

 

Stedelijk Groen

 

Lokale overheden kunnen er voor kiezen om inventarissen van hun stadsbomen weer te geven. 
Zo kan je als burger veel te weten komen over de bomen in je buurt. 
Zo kan je bijvoorbeeld te weten komen welke boomsoort het is en welke visie de gemeente of stad heeft over deze boom. Zo kunnen ze de gewenste eindvorm en hoogte mededelen. 

 

 

 

EcosysteemdienstenEcosysteemdienstenVan de geïnventariseerde bomen kunnen automatisch Ecosysteemdiensten worden berekend. Deze 'ecosysteemdiensten' zijn diensten die de bomen leveren aan mens en maatschappij. Deze applicatie geeft onder andere een monetaire waarde aan de diensten die de bomen per jaar leveren. Daarnaast geeft ze ook de concrete waardes van de verschillende geleverde diensten. 

 


Alle verschillende diensten kunnen per boom berekend worden. 

 


De ecosystemen kunnen ook berekend worden per stad, wijk, bos of straat.

 

 

Hieronder staan de ecosysteemdiensten die berekend worden met de i-Tree software

 

Regenwater
Door het bevorderen van gezonde grond en het opvangen van regen, helpen bomen de hoeveelheid regenwaterafvoer die door een regenbui wordt veroorzaakt te verminderen. Hierdoor is er minder waterafvoer richting riolen en beken. Het regenwater kan gemakkelijker in de bodem doorsijpelen en het grondwater aanvullen. Resultaten worden zowel in liters 'opgevangen' regenwater als in een geschat monetair voordeel in USD weergegeven.

 

Eigendomswaarde
Studies hebben aangetoond dat bomen de waarde van het onroerend goed waarop/waarrond  ze zich bevinden verhogen. Dit model maakt gebruik van het bladoppervlak van de boom en het aantal bomen op het terrein om in USD de toename van de waarde van het onroerend goed te schatten. Deze waarden kunnen naar verwachting in de loop van de tijd toenemen, zolang de bomen gezond zijn en mettertijd in bladoppervlak groeien.

 

Energiebesparing
Dit gedeelte toont de energie die is bespaard door de aanwezigheid van bomen. Dit op basis van drie verschillende voordelen/diensten die ze bieden (hieronder vermeld). De voordelen/besparingen worden geschat in kilowattuur (kWh, bespaarde elektriciteit in de zomer), thermen (verminderd aardgasverbruik in de winter) en in de besparing van energiekosten in USD.

 

  • Schaduw in de zomer helpt de kosten van airconditioning te verlagen.
  • - Bomen transpireren water, dragen bij aan het vochtgehalte in de lucht en verlagen de                     luchttemperatuur.
  • - Boomkruinen dienen als windblokkers, waardoor tocht en warmteverlies door oppervlaktes
      zoals glazen ramen worden verminderd.

 

Luchtkwaliteit
Bomen helpen bij het absorberen van schadelijke verontreinigende stoffen, capteren schadelijke deeltjes die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken en produceren zuurstof. Deze maatschappelijke voordelen worden geregistreerd als schattingen van de verwijderde verontreinigende stoffen (in ponden) en het maatschappelijke voordeel in USD. Dit door bijvoorbeeld het uitsparen van gezondheidskosten gelinkt aan de luchtkwaliteit. 

De volgende verontreinigende stoffen zijn inbegrepen in de berekening:
Ozon ( O3), vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO₂) en fijn stof (PM10 en PM2,5).

 

Koolstofopslag
Een gezonde boom helpt de COin de atmosfeer te verminderen door de koolstof op te slaan (door COuit de lucht te halen en op te slaan in hun wortels, stammen, takken en bladeren).
Energiebesparingen dragen ook indirect bij tot een vermindering van koolstofdioxide door de behoefte aan airconditioning en verwarming te verminderen. Deze waarden worden weergegeven in het monetair voordeel in USD, de opgeslagen hoeveelheid koolstof, de afgezonderde hoeveelheid koolstof en de vermeden koolstof (allemaal in lbs).

Definities zijn hieronder te vinden:


Koolstof opgeslagen: Alle koolstofdioxide die gedurende de levensduur van de bomen in het stadsgroen wordt opgeslagen als gevolg van opslag (in ponden). Deze meting is niet hetzelfde als de jaarlijkse koolstofvastlegging.


Jaarlijkse koolstofvastlegging: De hoeveelheid koolstof die jaarlijks uit de atmosfeer wordt verwijderd en wordt opgeslagen in de biomassa van het bladerdak (in ponden).


Koolstof vermeden: Jaarlijkse reductie van atmosferische CO2 als gevolg van vastlegging door bomen en verminderde uitstoot van energiecentrales als gevolg van verminderd energieverbruik (in ponden).

 

Voor meer informatie over de ecosysteemdiensten, klik HIER.

Map A Tree is ook een geregistreerd initiatief op het SDG's.be, dit is een initiatief van de Belgische overheid. 
Meer info hierover kan u hier vinden.