Gebruiksvoorwaarden - MAP A TREE

 

Deze applicatie is in het beheer van Ecovator BV. 

 

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Korte Heesdonkstraat 36, 9250 Waasmunster

Telefoon: +32472290517

E-mail: treemap@ecovator.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0741.616.666

RPR: RPR Gent

 

Door je te registreren op deze website, door gebruik te maken van de website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, u niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze applicatie, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ecovator BV of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de aplicatie is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Ecovator BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ecovator BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ecovator BV  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de applicatie ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de applicatie contacteren via treemap@ecovator.be.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ecovator BV geeft geen garanties voor de goede werking van de applicatie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de applicatie of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de applicatie.

Ecovator BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Ecovator BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze applicatie en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ecovator BV en PlanIT Geo behouden zich het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen. Bij wijzigingen met betrekking tot (het beheer van) uw persoonlijke data, wordt u hierover geïnformeerd en kan u er voor kiezen niet langer gebruik te maken van het platform.

 

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden.

Indien kinderen of jongeren jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of jongere onder de leeftijd van 13 jaar. 

 

Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal
a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en
b) niet anderzins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

 

 

Privacybeleid

Ecovator BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze onthaaldienst op https://ecovator.be/contact/ of via treemap@ecovator.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Ecovator BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers enkel voor een vlotte werking van de applicatie en voor interne doeleinden.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
d) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.
Heeft de gebruiker steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met andere vennootschappen van de Ecovator groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ecovator BV verbonden zijn of met enige andere partner van Ecovator BV:

Ecovator BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
In geen geval kan Ecovator BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor gebruikersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn gebruikersaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: treemap@ecovator.be;

 

Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Noodzakelijke cookies (vereist om deze site te gebruiken)

PHPSESSID - Sessiecookie: Na het inloggen wordt deze cookie gebruikt voor verschillende functionaliteiten in de applicatie zelf. Het wordt vernietigd wanneer u uitlogt, of binnen enkele uren nadat u de site verlaat zonder uit te loggen.

Google NID-cookie: Deze cookie wordt ingesteld wanneer reCAPTCHA in TreePlotter wordt gebruikt om te verifiëren dat u geen bot bent, bijvoorbeeld bij het indienen van een ondersteuningsverzoek. Deze cookie onthoudt voorkeuren zoals uw voorkeurstaal op Google-sites en -diensten.

Statistieken cookies

Google Analytics-cookies: Deze cookies van derden volgen u anoniem, zonder persoonlijke informatie op te slaan, zoals uw IP-adres of informatie over wie u bent, om bij te houden hoeveel bezoekers onze sites op een bepaalde dag hebben.

Socialemediacookies

Facebook-login en deelcookies: Deze cookies van derden worden ingesteld wanneer TreePlotter wordt geïntegreerd met de Facebook-API's, zodat u kunt inloggen op TreePlotter met uw Facebook-account en eenvoudig links naar TreePlotter kunt delen via Facebook.

Twitter Share Cookies: Deze cookies van derden worden ingesteld wanneer TreePlotter integreert met Twitter API's, zodat u gemakkelijk links naar TreePlotter kunt delen via Twitter.

Google Login-cookies: Deze cookies van derden worden ingesteld wanneer TreePlotter integreert met Google API's, zodat u met uw Google-account kunt inloggen op TreePlotter.

 

Marketingcookies

Sharp Spring-cookies: Deze cookies van derden blijven in uw browser en kunnen uw activiteit buiten deze website volgen om een ​​beeld van u als potentiële klant te maken, inclusief hoe vaak u deze site bezoekt, alsook  treeplotter.com en andere PlanIT Geo eigendommen.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onzeappicatie, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

WELKE INFORMATIE VAN U VERSCHIJNT PUBLIEKELIJK OP HET PLATFORM?
Uw persoonsgegevens zullen niet publiekelijk op het platform zichtbaar zijn. 

 

CONTACT OPNEMEN 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, neem dan gerust met ons contact op via een e-mail naar treemap@ecovator.be